معرفی کارشناسان اداره

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی
1 سیده لیلا دلقندی کارشناس مسئول اداره تربیت بدنی 058-32201204

1204

2 محمدی بریمانلویی کارشناس تربیت بدنی آقایان 058-32201203

 

1203

3 مریم کمالی کارشناس تربیت بدنی بانوان 058-32201204

 

1204