معرفی کارشناسان اداره

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی
1 سیده لیلا دلقندی کارشناس مسئول اداره تربیت بدنی 058-32201204

1204

2 محمد محمدی بریمانلو کارشناس تربیت بدنی آقایان 058-32201203

 

1203

3 امین آشفته کارشناس تربیت بدنی آقایان 058-32201203

 

1203

4 مجید ناصری کارشناس تربیت بدنی آقایان 058-32201203 1203