مشخصات سالن اصلی

سالن چند منظوره دانشگاه با مساحت 1400 متر مربع توسط دانشجویان، همکاران و اعضای هیات علمی مورد استفاده قرار میگیرد که در بخش فوق برنامه و کلاسهای آموزشی به طور فعال در حال استفاده بوده است این سالن متشکل از سکوی تماشاچیان، اسکوربورد، اتاق مسابقات ، رختکنهای تفکیک شده شامل دوشهای آبگرم بوده است که رشته های از قبیل والیبال، بسکتبال، هندبال، فوتسال در این سالن در بخش فوق برنامه و بخش آموزشی ارائه می گردد.