کارگاههای آنلاین هفته تربیت بدنی

 

زمان برگزاری

عنوان کارگاه

ساعت

مدرس

دوشنبه 28 مهرماه

طراحی و دوره بندی تمرین (مقدماتی)

14-17

دکتر مهدی قهرمانی مقدم

دوشنبه5 آبان ماه

طراحی و دوره بندی تمرین (پیشرفته)

14-17

دکتر مهدی قهرمانی مقدم

دوشنبه 19آبان ماه

آمادگی ذهنی در ورزش

10-13

دکتر مجدالدین مستعان

 
 
  •