برنامه و ساعت مراجعه مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

             

  روز ساعت
دختران شنبه-دوشنبه 8 الی 15
دختران چهارشنبه 8-11
پسران یکشنبه - سه شنبه 8 الی 15
پسران چهارشنبه 11:30 الی 15