مشخصات سالن بدنسازی

سالن بدنسازی با مساحت 200 متر مربع در مجموعه ورزشی سالوک واقع گردیده است. این سالن مجهز به دستگاههای پیشرفته بدنسازی می باشد و همه روزه ساعت 11.30 تا 13 در اختیار دانشجویان دختر قرار میگیرد که با حضور مربی میتوانند از دستگاههای بدنسازی استفاده نمایند و شبها ساعت 21 در اختیار دانشجویان پسر بوده است. این سالن با استقبال گسترده دانشجویان روبرو گردیده است.