برگزاری مسابقه پلانک ویژه دانشجویان دختر

برگزاری مسابقه پلانک ویژه دانشجویان دختر


یک دوره مسابقه پلانک درون دانشگاهی ویژه دختران در محل مجموعه ورزشی سالوک در روز دوشنبه مورخ 1401/8/23 برگزار گردید که نتایج به شرح ذیل میباشد:

مقام اول:مینا نیستانی

مقام دوم:هدیه توسلی زاده

مقام سوم: مهشید آشور