برگزاری مسابقه پرتاب حلقه دختران

برگزاری مسابقه پرتاب حلقه دختران


یک دوره مسابقه پرتاب حلقه دختران در روز یکشنبه مورخ 1401/8/22 در محل خوابگاه مصلی نژاد برگزار گردید که نتایج مسابقه به شرح ذیل می باشد:

مقام اول: فاطمه مجیدی

قام دوم:بتول مختاری

مقام سوم:فاطمه گوهری