برگزاری مسابقه طناب کشی انفرادی دانشجویان پسر

برگزاری مسابقه طناب کشی انفرادی دانشجویان پسر


   یک دوره مسابقه طناب کشی درون خوابگاهی به صورت انفرادی در روز 5 شنبه مورخ 1401/08/19 در محل خوابگاه پردیس پسران دانشگاه برگزار و نتایج ذیل بدست آمد:

1- مقام اول حسن زنگوئی

2- مقام دوم بهزاد پرویزی

3- مقام وحید غلامی