برگزاری مسابقات پلانک ویژه همکاران آقا

برگزاری مسابقات پلانک ویژه همکاران آقا


     احتراماً مسابقه پلانک ویژه همکاران محترم آقا در روز سه شنبه مورخ 1401/08/17 در محل زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی سالوک برگزار و نتایج ذیل بدست آمد:

مقام اول : احمد ریحانی

مقام دوم : مرتضی شیری

مقام سوم : محمود مشکات