برگزاری سی و چهارمین جلسه شورای ورزش دانشگاه

برگزاری سی و چهارمین جلسه شورای ورزش دانشگاه


/

جلسه 34 ام شورای ورزش دانشگاه با حضور اعضای جلسه آقایان دکتر محقر، دکتر قربانی، دکتر دهقان، دکتر نخودچی ، دکتر ریحانی،خانم دلقندی در مورخ 1400/4/16 در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید که مصوباتی را در بر داشت.