برگزاری سومین جلسه کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

برگزاری سومین جلسه کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی


سومین جلسه کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در مورخ ۱۴۰۰/۹/8با حضوراعضای محترم کارگروه به ریاست جناب اقای دکتر امید رضا دهقان و جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی به عنوان نائب رئیس کارگروه ورزش در دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه برگزار گردید که مصوباتی را در برداشت.