برگزاری دومین جلسه کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

برگزاری دومین جلسه کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی


دومین جلسه کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در مورخ ۱۴۰۰/9/2با حضوراعضای محترم کارگروه به ریاست جناب اقای دکتر امید رضا دهقان و جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی به عنوان نائب رئیس کارگروه ورزش در دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه برگزار گردید که مصوباتی را در برداشت.