برگزاری انتخابات انجمن های ورزشی خوابگاه و دانشگاه

برگزاری انتخابات انجمن های ورزشی خوابگاه و دانشگاه


اداره تربیت بدنی و فوق برنامه در روز سه شنبه مورخ 1401/2/6 اقدام به برگزاری انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویان در سطح خوابگاه دختران، خوابگاه پسران و دانشگاه نمود که دانشجویان تربیت بدنی و غیر رشته در این انتخابات شرکت نمودند و نتایج انتخابات به شرح ذیل می باشد:

نتایج انتخابات انجمن ورزشی دانشگاه:

نفر اول: آقای محمد احمدزاده

نفر دوم: آقای حسن خان شریفان

نفر سوم: خانم معصومه اکبری پهلوانلو

علی البدل: خانمها معصومه ابری، مریم ملکی

نتایج انتخابات انجمن ورزشی خوابگاه دختران:

نفر اول: خانم نگین پیری

نفر دوم: خانم منا آزادبخت

نفر سوم: خانم سارا محمدی 

علی البدل: کیانا حسینی شکیب

نتایج انتخابات انجمن ورزشی خوابگاه پسران:

نفر اول: آقای علی عزیزی مقدم

نفر دوم: آقای وحید علیزاده

نفر سوم: آقای محمد سلمی