برنامه های هفته تربیت بدنی

برنامه های هفته تربیت بدنی


/

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه به مناسبت هفته تربیت بدنی در نظر دارد مسابقات ذیل را با هدف افزایش روحیه و نشاط جمعی برگزار نماید.