مکان مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه بجنورد در مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه واقع شده و زیر نظر مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه و توسط کارشناسان ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی انجام وظیفه می­نمایند .