مدیریت تربیت بدنی

 

سمت سازمانی: مدیریت اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد ریحانی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت ورزشی

شماره تماس مستقیم: 324101202-058

شماره داخلی: 1202

پست الکترونیکی: mo.reihani@yahoo.com

مکان استقرار واحد: مجموعه سالن ورزشی سالوک، اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

 

شرح وظایف:

 

۱- سازماندهی و هماهنگی امور تربیت بدنی با سایر واحدهای ذیربط به منظور فراهم نمودن بستر فعالیت های ورزشی دانشجویان

۳- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ورزشی دانشجویان (درون دانشگاهی، استانی، منطقه ای و کشوری)

۴- ارزیابی فعالیت های انجام شده در مقاطع زمانی مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق و بهره برداری بهینه از نتایج آن جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه های آتی

5- پیگیری و اخذ امکانات مالی و تجهیزات ورزشی از منابع داخلی دانشگاه، وزارتخانه و . . . جهت بهره مندی هر چه بیشتر دانشجویان از این امکانات

6- تهیه تقویم ورزشی سالیانه و تصویب آن در شورای اداری مدیریت

7- برنامه ریزی در خصوص آموزش، توسعه و ترویج ورزش همگانی در دانشگاه

8- برنامه ریزی جهت بهبود جایگاه دانشگاه در ورزش قهرمانی 

9- برنامه ریزی برای بهره گیری از فرصت بازیها و مسابقات ورزشی در جهت تقویت روحیه جمعی و نشاط به ویژه در محیطهای خوابگاهی     

10- مدیریت ارائه خدمات ورزشی و تربیت بدنی به اعضای دانشگاه   

11- مدیریت بهینه امکانات و تجهیزات ورزشی دانشگاه در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات      

12- تمرکز زدایی در اجرای فعالیتهای سراسری ورزش دانشگاه و واگذاری اختیارات به انجمن نهضت داوطلبین

13- جلب مشارکت نهاد های خارج دانشگاه در برگزاری فعالیتهای ورزشی دانشجویان سراسر کشور