معرفی مدیران اداره تربیت بدنی تاکنون

نام و نام خانوادگی سال حضور تصویر
دکتر محمد شبانی 1388 تا 1392
دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی 1392 تا 1395
دکتر میثاق حسینی کشتان 1395 تاکنون