معرفی مدیران اداره تربیت بدنی تاکنون

نام و نام خانوادگی سال حضور تصویر
دکتر محمد شبانی 1388 تا 1392

 

   
دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی 1392 تا 1395
دکتر میثاق حسینی کشتان 1395 تا 1399
دکتر نادر نخودچی 1400 تا 1402