اهداف و ماموریتها

  • حفظ باورها و هویت ارزش های فرهنگ اسلامی و ملی در دانشجویان و دانشگاهیان
  • تعمیم عدالت و توسعه همه جانبه و متوازن برنامه ها و فعالیت های ورزشی
  • گسترش و بسط فرهنگ ورزش در میان دانشگاهیان و دانشجویان برای نیل به جامعه ای سالم و تندرست و ایجاد نسلی شاداب
  • هدایت و حمایت و نظارت مستمر بر فعالیت های انجمن های ورزشی
  • تعمیق باورها و ارزش های دینی از طریق برنامه ها و فعالیت های ورزشی
  • تشویق و ترغیب کلیه دانشگاهیان به حفظ سلامت و تندرستی خود از طریق مشارکت فعال در ورزش
  • جهت دهی و غنی ساختن اوقات فراغت دانشگاهیان با فعالیت های سلامت بخش ورزشی
  • توسعه و تقویت ورزش دانشگاهی و کمک به ارتقای عزم و اقتدار ملی دانشگاهیان از طریق برنامه های ورزشی